AAAIntegritetspolicy

Vid behandling av personuppgifter hos sina Användare följer ansvarig part hela tiden med gällande lagstiftning i Spanien och särskilt med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med beträffande behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (nedan kallat RGPD).

Den ansvariga parten behandlar endast de personuppgifter som erhålls från formulär som frivilligt fylls i av användarna enligt principerna om laglighet, lojalitet och öppenhet, begränsning av syfte, minimering av data, noggrannhet, begränsning av lagringstid, integritet och konfidentialitet och proaktivt ansvar.

IDENTITET OCH KONTAKTDETALJER FÖR DEN ANSVARLIGA ANVÄNDAREN
Fari Tradinf AB (nedan kallad “ansvarig”), kontakta e-post [email protected] 

Användaren kan kontakta den ansvariga personuppgiftsansvarig på följande e-postadress [email protected] och via post till adressen till ansvarig part.

KATEGORIER AV DATA, FÖRMÅL FÖR FÖRARBETE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR FÖRARBETE
Den ansvariga parten hanterar följande kategorier av användardata:

Kontaktuppgifter: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer.

Ekonomiska data: Kreditkortsnummer.

Inställningar: Information som användaren ger om sina preferenser, till exempel typen av produkter som köps av användaren.

Användning av webbplatsen och kommunikation: hur du använder vår hemsida och informationen som samlas in med hjälp av cookies som du kan konsultera i vår Cookies policy … Vissa cookies kan påverka användarens privatliv genom att låta innehållet kopplas till vissa personuppgifter , inklusive personliga intressen och preferenser.

Den ansvariga parten handlar uteslutande av personuppgifter som tillhandahålls av användaren och behandlar inte särskilda kategorier av personuppgifter. Huvudsyftet för vilket vi behandlar användarens information är att tillhandahålla de tjänster som uttryckligen begärs av användaren (marknadsföring och erbjudanden som gäller parfym, skönhet och kosmetiska produkter).

Ansvarig part hanterar användardata för följande ändamål:

Tillhandahållande av tjänster som uttryckligen begärs av Användaren, samt att hantera betalningar och order.
Ge support- och assistenttjänster till användare, meddela service- eller kontoproblem (t.ex. återställ lösenord, rapportera missförhållanden och rapportera om tillfälligt upphävandet eller annulleringen av användarens konto).
Kommersiella, operativa och statistiska aktiviteter. Inga automatiska beslut kommer att göras baserat på den här profilen.
Rådgivning och skicka nyhetsbrev och annan kommersiell kommunikation via e-post till ansvarig person och tillhandahållande av parfymeri, kosmetisk skönhet och frisörtjänster. Användaren kan när som helst ange hans motstånd mot mottagandet av detta nyhetsbrev. Användaren godkänner uttryckligen att ta emot dessa e-postmeddelanden, även om de kan avbryta (i) från länken som anges i någon e-postkommunikation, (ii) genom att skicka ett mail till [email protected]. Detta leder dock inte till att vissa icke-kommersiella kommunikationer raderas, t.ex. meddelanden som rör ditt konto.
Den rättsliga grunden för behandlingen av användarnas uppgifter av ansvarig part är användarens samtycke (art 6.1 a) RGPD). Alternativt kan den ansvariga parten behandla användarens uppgifter enligt den rättsliga grunden för berättigat intresse för direktmarknadsändamål.

Användarens kommunikation av personuppgifter är frivillig, även om det är ett avtalsvillkor för användaren att kunna köpa de produkter som marknadsförs av den ansvariga parten. Användarens vägran gör det således omöjligt för den ansvariga parten att tillhandahålla vissa tjänster till användaren.

Användaren kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke, utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen som grundar sig på samtycket innan den upphävs.

Ansvarig part kommer alltid att begära samtycke och informera användaren innan han / hon använder sina uppgifter för annat ändamål än de som beskrivs i denna sekretesspolicy.

ADRESSEER AV PERSONUPPGIFTER
Ansvarig part kommer att kommunicera användarens personuppgifter till följande mottagare, som användaren uttryckligen accepterar:

Anonymt, till reklam och programmering leverantörer att dela statistik;
Till dataprocessorer som tillhandahåller vissa tjänster för den registeransvarige (reklam, administrativ redovisning etc.).
DATA RETENTION PERIOD
De angivna personuppgifterna kommer att hållas under en obestämd tid, så länge som borttagningen av samma sak inte begärs av användaren.

ANDRA ANVÄNDARRÄTTIGHETER
Användaren kan få bekräftelse på huruvida den ansvariga parten behandlar personuppgifter om honom / henne och åtkomst till dem.

Användaren kan begära ansvarig för utövandet av rätten att få tillgång till personuppgifter,